Produkty

Manažment projektov

Výber príležitostí v postupnosti krokov

 • Vyhľadávanie vhodnej lokality
 • prieskum trhu a potrieb daného regiónu
 • objasnenie základných cieľov projektu

Zabezpečenie pozemkov – staveniska

Inžinierska činnosť

zabezpečenie vstupných podklad v postupnosti

 • zabezpečenie prieskumov potrebných pre vypracovanie dokumentácie
 • zabezpečenie staveniska
 • zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby
 • práce po dokončení stavby

Projekčná činnosť

 • zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie

Architektonická štúdia, zabezpečenie vstupných podkladov a príprava budúcej stavby:

 • vyjasnenie cieľa na základe predprojektovej prípravy
 • špecifikácia  potrebných podkladov, prieskumov a prác
 • vykonanie potrebných prieskumných prác
 • zisťovanie a analýza skutkového stavu v rozsahu, ktorý je potrebný na vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie stavby)
 • zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie

Vypracovanie dokumentácie a projektu pre stavebné konanie:

časť architektonicko-stavebná , statická časť a elektrotechnická, časť ústredného vykurovania, časť vzduchotechniky  a zdravotechniky, rozpočet stavby, EPS a počítačová sieť.

 • vypracovanie dokumentácie a projektu stavby na základe požiadaviek investora
 • koordinácia dokumentácie stavby a projektu medzi jednotlivými profesiami
 • prerokovanie dokumentácie stavby a projektu o priebehu prác a v závere prác s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, organizáciami, za účelom vydania vyjadrení potrebných na vydanie stavebného povolenia
 • prerokovanie dokumentácie stavby a projektu s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, organizáciami, za účelom vydania vyjadrení potrebných na vydanie stavebného povolenia
 • vypracovanie návrhu žiadosti na vydanie stavebného povolenia
 • vypracovanie projektu pre realizáciu stavby

Vypracovanie dokumentácie a projektu pre stavebné konanie:

časť architektonicko-stavebná , statická časť a elektrotechnická, časť ústredného vykurovania, časť vzduchotechniky  a zdravotechniky, rozpočet stavby, EPS a počítačová sieť.

 • vypracovanie dokumentácie a projektu stavby na základe požiadaviek investora
 • koordinácia dokumentácie stavby a projektu medzi jednotlivými profesiami
 • prerokovanie dokumentácie stavby a projektu o priebehu prác a v závere prác s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, organizáciami, za účelom vydania vyjadrení potrebných na vydanie stavebného povolenia
 • prerokovanie dokumentácie stavby a projektu s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, organizáciami, za účelom vydania vyjadrení potrebných na vydanie stavebného povolenia
 • vypracovanie návrhu žiadosti na vydanie stavebného povolenia

Hlavný konateľ spoločnosti Ing. Slávka Veselá, ktorá vo firme v súčasnosti pôsobí aj ako hlavný inžinier projektu má dlhoročné skúsenosti v oblasti návrhov stavieb a ich dozorovania.  Tieto svoje znalosti aj kontakty následne plynulo preniesla aj do našej spoločnosti. Tvoria zároveň portfólio realizovaných stavieb.

V rámci rozšírenia podnikateľských aktivít našej spoločnosti sa v súčasnosti usilujeme o rozšírenie našej aktivity do budúcna najmä v týchto oblastiach (nová organizačná štruktúra a koncepcia riadenia):

Realizácia stavieb zabezpečí splnenie týchto cieľov:

 • Práce spojené s realizáciou jednotlivých stavieb
 • Subdodávky
 • Práce po dokončení stavby

Marketing zabezpečí ciele:

 • Vytvorenie koncepcie marketingovej stratégie
 • Predaj stavieb

Servis bude v budúcnosti sledovať tieto ciele:

 • Servis stavieb – priebežná údržba stavieb v rámci paušálnej platby obyvateľov jednotlivých stavieb počas celej ich životnosti
 • Upratovacie služby v rámci paušálnej platby, resp. v rámci jednotlivých objednávok
 • Služby pomocníkov v domácnosti, resp. operske  v rámci paušálnej platby, resp. v rámci jednotlivých objednávok

Naša spoločnosť sa v súčasnosti snaží o návrh, vypracovanie projektovej dokumentáci, odsúhlasenie a realizáciu jednoduchých stavieb ako developerskeho projektu:

 • Malometrážne rodinné domy v individuálnej zástavbe a v radovej zástavbe do 100 m2 zastavanej plochy – nizkoenergetický štandard  stavieb
 • Typizované hausboatové bývanie – nízkoenergetický štandard stavieb